Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității


În ultimii ani, mai intens decât oricând, ni s-a revelat în planul cercetării artistice importanța deschiderii culturale către Celălalt, către alte geografii spirituale și culturale. Mobilitatea ideilor, mai mult ca în trecut, s-a cerut dublată de o mobilitate a întâlnirii, a privirii care întâlnește privirea Celuilalt. În viața de zi cu zi, ne definim adeseori prin intermediul Celuilalt. Tot așa, cultura unei națiuni și, în particular, cercetarea artistică dintr-un anumit domeniu, au nevoie de oglindirea în modelul Celuilalt, pentru a înțelege, într-un mod profund, asemănările și diferențele, apropierile și distanțele. Doar în felul acesta putem înțelege, într-un mod rezonabil, cine și cum suntem, ce și cum cercetăm sau ar trebui să cercetăm.


Cerințele oficiale de internaționalizare a Școlilor Doctorale din România și, implicit, a cercetării de tip doctoral, pot fi interpretate ca ambiții sau obligații specifice „culturilor tinere” (soluția elegantă a lui Lucian Blaga de a suplini terminologic mai inadecvata formulă a „culturilor minore”). Dincolo de această lectură precaută a termenului „internaționalizare”, mult mai fertilă este asumarea acestui proces sub semnul intersecției, al întâlnirii, al deschiderii spre ceea ce îți este, cel puțin aparent, diferit.


Cât de deschise ne sunt limbajele în cercetarea artistică din Universitățile de Arte, fie că vorbim despre limbajul muzicii, al teatrului sau al artelor vizuale? Cât de dispuși suntem în a ne cunoaște și a ne recunoaște vecinătățile culturale? Cum integrăm în propriile noastre cercetări și în atitudinile personale în raport cu arta experiența întâlnirii cu Celălalt? Câtă solitudine și câtă pluralitate există în interiorul cercetării artistice contemporane? Ce particularități aduc în cercetarea artistică tendințe și concepte precum „globalizare”, „internaționalizare”, „trans-naționalizare”, „regionalizare” ș.a.m.d.? Cât „sentiment național” și cât sentiment de apartenență la un model european sau la un model universal există, deliberat sau involuntar, în deciziile noastre de a cerceta anumite teme în detrimentul altora, în a opta pentru anumite metodologii și pentru anumite structurări ale procesului propriu-zis de cercetare?


Conferința internațională Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității, organizată de Școlile Doctorale din cadrul IOSUD-UNAGE Iași în perioada 3-5 noiembrie 2022, își propune să furnizeze un cadru de reflecție asupra unor întrebări precum cele de mai sus. Ne dorim să punem față în față diferite experiențe internaționale/ trans-naționale ale cercetătorilor din domeniul artistic (profesori, doctoranzi), să cunoaștem practici și modele de cercetare artistică din alte spații culturale decât cel autohton, să comunicăm și să sperăm în proiecte comune de cercetare în acest teritoriu atât de ofertant al diversității cultural-artistice.

Conferința – organizată în sistem peer review – va avea loc la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași în perioada 3-5 noiembrie 2022 în format fizic și online și va cuprinde o sesiune în plen precum și trei secțiuni (Muzică, Arte vizuale, Teatru și artele spectacolului). Sunt invitați să participe studenți doctoranzi în Arte, profesori conducători de doctorate, profesioniști din domeniul artistic din România și din străinătate. Lucrările pot fi prezentate în limbile engleză sau română. Lucrările conferinței, verificate prin sistemul peer review, vor fi publicate în volum bilingv (română și engleză) și indexate BDI.

Conferința este organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0142 „DOCTART.INT: platformă pentru colaborări internaționale ale școlilor doctorale din UNAGE Iași.
Consiliul științific:
Prof.univ.dr. Carmen Chelaru (UNAGE Iași)
Prof.univ.dr. Laura Vasiliu (UNAGE Iași)
Prof.univ.dr. Codrina Ioniță (UNAGE Iași)
Conf.univ.dr. Cristian Nae (UNAGE Iași)
Prof.univ.dr. Anca Ciobotaru (UNAGE Iași)
Lect.univ.dr. Călin Ciobotari (UNAGE Iași)
Director CSUD – UNAGE Iași: Prof.univ.dr. Matei Bejenaru

***

The International Conference of Doctoral Schools within “George Enescu” National University of Arts Iași, Romania
(November 3-5, 2022)
Intersections in Artistic Research: the Model of the Other and the Culture of Mobility


In recent years, more intensely than ever, the importance of cultural openness to the Other, to other spiritual and cultural geographies was revealed to us in terms of artistic research. More than in the past, the mobility of ideas required be doubled by a mobility of the encounter, of the gaze that meets the gaze of the Other. In everyday life, we often define ourselves through the Other. Similarly, the culture of a nation and, in particular, artistic research in a certain field need to be reflected in the model of the Other, in order to profoundly understand the similarities and differences, the closeness and the distances. Only in this way can we understand, in a reasonable way, who and how we are, what and how we are researching or should be researching.


The official requirements for the internationalization of Doctoral Schools in Romania and, implicitly, for doctoral research, can be interpreted as ambitions or obligations specific to “young cultures” (Lucian Blaga’s elegant solution to replace the terminologically inadequate formula “minor cultures”). Beyond this cautious reading of the term “internationalization”, it is much more fertile to assume this process under the sign of the intersection, of the encounter, of the openness to what is, at least apparently, different for you.


How open are our languages in the artistic research conducted by the Universities of Arts, whether we talk about the language of music, theater or visual arts? How willing are we to become familiarized with and recognize our cultural neighborhoods? How do we integrate the experience of meeting the Other in our own research and personal attitudes in relation to art? How much loneliness and how much plurality is there in contemporary artistic research? What particularities do trends and concepts such as “globalization”, “internationalization”, “trans-nationalization”, “regionalization”, etc. bring to artistic research? How much “national feeling” and to what extent a sense of belonging to a European model or a universal model exists, deliberately or involuntarily, in our decisions to research certain topics to the detriment of others, to opt for certain methodologies and certain structures of the actual research process?


The international conference Intersections in artistic research: the model of the Other and the culture of mobility, organized by the Doctoral Schools within IOSUD-UNAGE Iași from 3rd to 5th November 2022, aims to provide a framework for reflection on questions such as the above. Our aim is to bring together different international / trans-national experiences of researchers in the artistic field (professors, PhD students), to learn about practices and models of artistic research from other cultural spaces, to communicate and hope for joint projects of research, in this territory that is so generous in terms of cultural-artistic diversity.

The conference – organized by peer review system– will be held at the “George Enescu” National University of Arts Iași (UNAGE Iași) on November 3-5, 2022 in both a physical and online format and will include a plenary session and three sections (Music, Visual Arts, Theater and performing arts). PhD students in Arts, PhD advising professors, professionals in the artistic field in Romania and abroad are invited to participate. Papers can be submitted in English or Romanian. The conference papers, verified through the peer review system, will be published in a bilingual volume (Romanian and English) and BDI indexed.

The conference is organized within the CNFIS-FDI-2022-0142 project, “DOCTART.INT: Platform for International Collaborations of the Doctoral Schools from UNAGE Iași.
Scientific board:
Professor Carmen Chelaru, PhD
Professor Laura Vasiliu, PhD
Professor Codrina Ioniță, PhD
Professor Cristian Nae, PhD
Professor Anca Ciobotaru, PhD
Professor Călin Ciobotari, PhD
Director of Doctoral Schools Council from UNAGE Iași: Professor Matei Bejenaru, PhD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *